GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft.
In de statuten en het GMR-reglement zijn de  werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

De voorzitter van de GMR is René Backx (ouder OBS PPioniers)
De vice voorzitter van de GMR is Marieke Tetteroo (leerkracht Mio Mondo).
De ambtelijk secretaris is Mieke Wenstedt. E: gmr@amstelwijs.nl

De GMR komt in het schooljaar 2021 - 2022 zeven keer bijeen. De vergaderingen vinden plaats vanaf 19.30 uur op de Kalkbranderij 2 in Amstelveen op de volgende data (een aantal vergaderingen wijkt uit naar een andere locatie of wordt digitaal gehouden vanwege de Coronacrisis):

Maandag 6 september 2021
Maandag 11 oktober 2021
Maandag 13 december 2021 (begroting 2022)
Maandag 31 januari 2022
Maandag 14 maart 2022 (met Raad van toezicht)
Maandag 23 mei 2022 (bestuursformatieplan 2022 - 2023)
Maandag 27 juni 2022 (Bestuursjaarverslag 2021)


GMR notulen
GMR reglement
GMR statuut

GMR Jaarverslag 2017 - 2018
GMR Jaarverslag 2018 - 2019
GMR Jaarverslag 2019 - 2020
GMR Jaarverslag 2020 - 2021