GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft.
In de statuten en het GMR-reglement zijn de  werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

De voorzitter van de GMR is René Backx (ouder OBS Pioniers)

De ambtelijk secretaris is Mieke Wenstedt. E: gmr@amstelwijs.nl

De GMR komt in het schooljaar 2022 - 2023 zeven keer bijeen. De vergaderingen vinden plaats vanaf 19.30 uur op de Kalkbranderij 2 in Amstelveen op de volgende data (een aantal vergaderingen wijkt uit naar een andere locatie of wordt digitaal gehouden vanwege de Coronacrisis):

Maandag 5 september 2022 (startvergadering)
Maandag 3 oktober 2022 (DB overleg met Raad van Toezicht)
Maandag 12 december 2022 (begroting 2023)
Maandag 30 januari 2023
Maandag 13 maart 2023(met Raad van toezicht)
Maandag 22 mei 2023 (bestuursformatieplan 2023 - 2024)
Maandag 26 juni 2023 (Bestuursjaarverslag 2022)


GMR notulen
GMR reglement
GMR statuut

GMR Jaarverslag 2017 - 2018
GMR Jaarverslag 2018 - 2019
GMR Jaarverslag 2019 - 2020
GMR Jaarverslag 2020 - 2021
GMR jaarverslag 2021 - 2022