GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft.
In de statuten en het GMR-reglement zijn de  werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

De voorzitter van de GMR is René Backx (ouder OBS Pioniers)

De ambtelijk secretaris is Mieke Wenstedt. E: gmr@amstelwijs.nl

De GMR komt in het schooljaar 2023 - 2024 zeven keer bijeen. De vergaderingen vinden plaats vanaf 19.30 uur op de Kalkbranderij 2 in Amstelveen op de volgende data (een aantal vergaderingen wijkt uit naar een andere locatie of wordt digitaal gehouden vanwege de Coronacrisis):

Maandag 11 september 2023 (startvergadering)
Maandag 9 oktober 2023 (DB overleg met Raad van Toezicht)
Maandag 11 december 2023 (begroting 2024)
Maandag 29 januari 2024 (jaarverslag GMR 2023)
Maandag 11 maart 2024 (met Raad van toezicht)
Maandag 13 mei 2024 (bestuursformatieplan 2024 - 2025 en bestuursjaarverslag 2023)
Maandag 24 juni 2024 (eindvergadering)


GMR notulen
GMR reglement
GMR statuut

GMR Jaarverslag 2017 - 2018
GMR Jaarverslag 2018 - 2019
GMR Jaarverslag 2019 - 2020
GMR Jaarverslag 2020 - 2021
GMR jaarverslag 2021 - 2022
GMR jaarverslag 2022