Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die handelt op basis van een medezeggenschapsreglement.  De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur is geen lid zijn van de MR, maar woont alle vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De MR of iedere geleding apart heeft instemmings- of adviesrecht t.a.v. beleidszaken, afhankelijk van de bepalingen daaromtrent in het reglement.

De raad houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin. De volgende zaken komen tijdens de vergaderingen o.a. aan de orde: de personele formatie, de schoolorganisatie, de klassenorganisatie, het schoolbudget, het schoolplan, de staat van gebouwen en pleinen, enz. De vergaderingen zijn openbaar.

Daarnaast is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die advies- en instemmingsrecht heeft op het bestuursbeleid.