Klachtenregeling

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over allerlei zaken die de school betreffen. De ervaring leert dat klachten over de dagelijkse gang van zaken in school in eerste instantie het beste in goed overleg afgehandeld worden†wanneer u als ouder in een zo vroeg mogelijk stadium contact opneemt met de leerkracht, IB-er of de directeur van de school.

Mocht u er via die weg toch niet uitkomen met degene over wie u een klacht heeft of de klacht is niet tot uw tevredenheid afgehandeld en/of dermate ernstig van aard dat u†andere stappen wilt ondernemen, kunt u ťťn van de contactpersonen op school benaderen. Hij/zij luistert naar u en geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen.

Aan†iedere school van Amstelwijs†zijn twee contactpersonen verbonden, een personeelslid en op veel scholen een ouder. De contactgegevens van de contactpersonen kunt u vinden in de schoolgids van de school. De contactpersonen krijgen jaarlijks nascholing over het bijstaan van leerlingen, ouders en personeelsleden en andere betrokkenen van de school bij klachten.

Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict is iemand in dienst van het bestuur verplicht tot het melden hiervan bij het bestuur. Het bestuur is vervolgens verplicht tot aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is. In dergelijke gevallen verwijzen interne contactpersonen betrokkenen voor bijstand naar de externe vertrouwenspersoon.

Nadat gebleken is dat onderling overleg op schoolniveau geen/onvoldoende oplossing biedt, kan ertoe over worden gegaan een formele klacht in te dienen bij het bestuur van Amstelwijs of de Landelijke Klachtencommissie. Wanneer u een klacht hebt over het handelen van het bestuur, kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie. U kunt geen klacht indienen bij de Raad van Toezicht.

De volledige†klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, staat op de website van de school en treft u in PDF aan onderaan deze tekst. Wanneer u een formele klacht volgens de klachtenregeling in wilt dienen, kunt u zich bij laten staan door een externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon†
Amstelwijs beschikt ook over een externe vertrouwenspersoon:†


Mevrouw†J. Welten†
j.c.welten@gmail.com
06 47 43 00 01)

De externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige van buiten de school. Zij gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of er voor betrokkene aanleiding is tot het indienen van een klacht bij het bestuur van Amstelwijs. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure.† Bij handhaving van de klacht en gelet op de aard van de klacht begeleidt de vertrouwenspersoon de klager desgewenst naar de Landelijke Klachtencommissie en bij het vervolg van de gevolgde procedure.
De externe vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene haar taak van vertrouwenspersoon heeft beŽindigd.

Formele klachten kunnen†uitsluitend schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij het bestuur:

Amstelwijs
t.a.v. dhr. H. van Velzen
Kalkbranderij 2
1185 ZX Amstelveen
tel. 020-4262460

of:

Landelijke Klachten Commissie Onderwijs
T.a.v. de secretaris onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD† Utrecht

Overige contactinformatie
Telefoon: †030 - 280 95 90
Fax: 030 - 280 9591
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Website:†www.onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van pesten en ongewenste intimiteiten, kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur.
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer
0900 - 111 3 111
De vertrouwensinspecteur is een aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

Meer info:
1a SAMENVATTING KLACHTENREGELING AMSTELWIJS VERSIE 18 augustus 2021

1b. KLACHTENREGELING AMSTELWIJS, VERSIE 18 augustus 2021