Hier ben je:

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over allerlei zaken die de school betreffen. De ervaring leert dat klachten het beste opgelost worden wanneer u als ouder direct contact opneemt met de leerkracht, IB-er of de directeur van de school. Mocht u er toch niet uitkomen of is de klacht dermate ernstig van aard dat u advies daarbij wilt hebben, kunt u de contactpersonen benaderen. Hij/zij luistert naar u en geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. Met nadruk wordt gesteld dat een contactpersoon geen bemiddelaar is, maar een adviseur van de klager. Door de contactpersoon wordt naar de externe vertrouwenspersoon verwezen ingeval van klachten over ongewenst gedrag.
Aan iedere school van Amstelwijs zijn twee contactpersonen verbonden, een ouder en een leerkracht. De contactgegevens van de contactpersonen kunt u vinden in de schoolgids van de school. De contactpersonen kijgen jaarlijks nascholing over het bijstaan bij klachten.

Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict is iemand in dienst van het bestuur verplicht tot het melden hiervan bij het bestuur. Het bestuur is vervolgens verplicht tot aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

Nadat gebleken is dat onderling overleg geen/onvoldoende oplossing biedt, kan ertoe over worden gegaan een formele klacht in te dienen bij Amstelwijs of de Klachtencommissie. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage op de school. Wanneer u een formele klacht volgens de klachtenregeling in wilt dienen, kunt u zich bij laten staan door een externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon 
Amstelwijs kent twee externe vertrouwenspersonen: mevrouw J. Welten (eerste vertrouwenspersoon, j.c.welten@gmail.com, 06 47 43 00 01) en de heer H. Heijerman  (tweede vertrouwenspersoon). Dit zijn onafhankelijke deskundigen van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon kan, naast het geven van advies, met instemming van de klager, nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De externe vertrouwenspersoon begeleidt eventueel de klager indien deze overgaat tot het indienen van een officiële klacht. De externe vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak van vertrouwenspersoon heeft beëindigd.

Formele klachten kunnen uitsluitend schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij:
 
Amstelwijs
t.a.v. dhr. F. Cornet
Postbus 9159
1180 MD Amstelveen
tel. 020-4262460
of:

Landelijke Klachten Commissie Onderwijs
T.a.v. de secretaris onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht

Overige contactinformatie
Telefoon:  030 - 280 95 90
Fax: 030 - 280 9591
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van pesten en ongewenste intimiteiten, kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur.
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer
0900 - 111 3 111
De vertrouwensinspecteur is een aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.
 
Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
MKC Mio Mondo
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending