Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het houden van toezicht op het bestuur zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. De eindverantwoordelijke bevoegdheid tot het bepalen van het beleid en het nemen van besluiten ligt dus bij de directeur-bestuurder en niet bij de RvT. Een aantal in wet en statuten opgesomde besluiten van de directeur-bestuurder, zoals begroting, jaarverslag en strategisch beleidsplan vergen wel de voorafgaande goedkeuring van de RvT.

De RvT heeft in haar toezichtvisie vastgelegd vanuit welke visie en op welke wijze zij haar toezicht uitoefent.

De raad is samengesteld uit leden die de missie/visie en doelstelling van de stichting en de uitgangspunten voor het toezichtbeleid onderschrijven. Zij zijn bereid als team en individueel daaraan een toegevoegde waarde te leveren. Daarnaast is en wordt bij de samenstelling van de raad gestreefd naar een goede verdeling van persoonsgebonden kwaliteiten en inhoudelijke expertise.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraden van Amstelveen en Ouder-Amstel.

De Raad van Toezicht van Amstelwijs is als volgt samengesteld:

De heer A. Poppelaars,† voorzitter.
Ad†Poppelaars is per 10 juli 2016 aangetreden als lid van de Raad van Toezicht van Amstelwijs. Hij heeft een ruime ervaring in diverse raden van toezicht.

Mevrouw A. van Keer, lid.
Mevrouw Van Keer is lid per 10 juli 2020. Zij is met name gesprekspartner op het gebied van Onderwijskwaliteit en Personeel.

De heer S. Jansen, lid.
De heer Jansen is lid per 1 oktober 2022. Hij is met name gesprekspartner op het gebied van financiŽn.

Mevrouw E. Burggraaff, vice voorzitter.
Mevrouw Burggraaff is lid per 1 maart 2023. Zij is met name gesprekspartner op het gebied van Onderwijskwaliteit en Personeel.


De heer E. Zoet, lid
De heer Zoet is lid per 1 september 2023. Hij is met name gesprekspartner op het gebied van financiŽn.

De raad wordt ondersteund door secretaris Eveline van Maaren.