Hier ben je:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het houden van toezicht op het bestuur zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Een aantal in wet en statuten opgesomde besluiten van de directeur-bestuurder, zoals begroting, jaarverslag, strategisch beleidsplan vergen de goedkeuring van de RvT.

De RvT heeft in haar toezichtvisie vastgelegd vanuit welke visie en op welke wijze zij haar toezicht uitoefent.

De raad is samengesteld uit leden die de missie/visie en doelstelling van de stichting en de uitgangspunten voor het toezichtbeleid onderschrijven. Zij zijn bereid als team en individueel daaraan een toegevoegde waarde te leveren. Daarnaast is en wordt bij de samenstelling van de raad gestreefd naar een goede verdeling van persoonsgebonden kwaliteiten en inhoudelijke expertise.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraden van Amstelveen en Ouder-Amstel.

De Raad van Toezicht van Amstelwijs is als volgt samengesteld:

De heer A. Poppelaars,  voorzitter.
Ad Poppelaars is per 10 juli 2016 aangetreden als lid van de Raad van Toezicht van Amstelwijs. Hij heeft een ruime ervaring in diverse raden van toezicht en heeft het voorzitterschap overgenomen van oud-voorzitter A.J. Vos. De heer Vos is per deze datum afgetreden omdat zijn tweede zittingstermijn was verstreken.

Mevrouw G.W.C.M. van Hest (48), vice voorzitter.
Erna Van Hest is werkzaam als directeur bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Universiteit van Amsterdam, en Directeur Universitaire Pabo van Amsterdam. Zij is met name gesprekspartner op het gebied van onderwijs en kwaliteit.

Mevrouw M. Meulman, lid.
Mariette Meulman is per 10 juli 2016 aangetreden als lid van de Raad van Toezicht. Zij is voor het bestuur met name gesprekspartner op het gebied van huisvesting, onderhoud en bouwen.

Mevrouw A. Wooldrik Ė van Schooten (70), lid.
Anne-Marijke Wooldrik heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in het onderwijs. Zij is met name de gesprekspartner op het gebied van personeel en governance.

De heer J. Mens (54), lid.
Jan Mens is werkzaam als directeur bij het Ministerie van FinanciŽn. Hij is met name gesprekspartner op het gebied van financiŽn.

De raad wordt ondersteund door secretaris Eveline van Maaren.
 
Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
MKC Mio Mondo
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending