Hier ben je:

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft. In de statuten en het GMR-reglement zijn de  werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

De voorzitter van de GMR is Jan Kemmeren (ouder Kindercampus King).
De secretaris is Mieke Wenstedt (leerkracht Kindercampus King). E: m.wenstedt@kindercampusking.nl.

De GMR komt in het schooljaar 2016 - 2017 zeven keer bijeen. De vergaderingen vinden plaats vanaf 20.00 uur op de Bouwerij 102 in Amstelveen op de volgende data:

26 september 2016
7 november 2016
12 december 2016
30 januari 2017
20 maart 2017
8 mei 2017
26 juni 2017

De GMR vergaderingen zijn openbaar. Individuele personen dienen zich als toehoorder 48 uur voor aanvang van de GMR-vergadering aan te melden bij de secretaris van de GMR. Zodra de GMR-vergadering een besloten karakter krijgt, dient de toehoorder de vergadering te verlaten.
Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindcentrum Mio Mondo
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending